Skip to main content
ⵜⴰⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⴽⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⵀⴰⴷⵜ ⵏ ⵙⵅⵉⵔⴰⵜ-ⵜⵎⴰⵔⴰ

 ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵅⵉⵔⴰⵜ-ⵜⵎⴰⵔⴰ ⵜⵙⵏⵜⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵔⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵢⵓⵙⴽⴰⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⴽⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⵀⴰⴷⵜ ⵏ ⵙⵅⵉⵔⴰⵜ ⵜⵎⴰⵔⴰ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴱⴰⵛ :

·         ⵙⵙⵓⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⴱⵏⵉ ⵙ ⵓⴷⵔⵓ ⴷ ⵉⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⴷ ⵍⴱⵏⵉ,

·         ⴰⵙⵔⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴱ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ, ⴷ ⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵍⴱⵏⵉ,

·         ⴰⵙⵙⵉⵎⵖⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ  ⴷ ⵓⵣⴽⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵔⴱⴰⵜ ⵙⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵔⴰ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵉ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵙⵔⵙⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ

·         ⴰⵙⵔⵙ ⵉ ⵉⵏⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⴷ  ⵢⴰⴷ ⵓⴷⵔⵉⵙ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵎⴰⴷⴷⴰⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ ⵙ ⵜⴰⵏⵜⵜⵓⵎⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵣⴽⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⵀⴰⴷⵜ ⵏ ⵙⵅⵉⵔⴰⵜ ⵜⵎⴰⵔⴰ.