Skip to main content
ⵜⴰⵏⵇⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵍ

 

ⵖ ⵓⴷⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⴰⴷⵜ ⵏ 2-13-424 i 13 ⵔⴰⵊⴰⴱ 1434 (24 ⵎⴰⵢⵢⵓ2013)  ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵖⵣⴰⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵍⴱⵏⵉ ⵍⵉⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⴰⵎⵏⵉⵡⵍ ⵏ ⵔⵓⵅⴰⵙ ⴷ ⵓⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵍⴱⵏⵉ, ⴷ ⵉⴷⵔⵉⵙⵏ ⵣⵍⵉⵏⵉⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽ ⵉⵎⵏⵏⴰⵢ 6,7,8  9

ⴰⵔ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵉⵡⴰⵏⵏⴰ ⵢⴰⵙ ⵉⵙⵙⵓⵜⵔⵏ ⵙ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵍⴱⵏⵉ ⵜⴰⵏⵇⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⵎⵍⴰ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ, ⴰⵔ ⵜⵎⴰⵍⴰ ⴰⵏⵉⵡⵍ ⵍⵉ ⵉⵎⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵉ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵔ ⴰⵢⴷⴰ.

 

ⴰⵙⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵓⵎⵍⴰ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⴰⵔⵏ ⵉⵜⵔⵓⵙ ⵖ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ, ⴱⴰⴱⵏⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵎⵣ ⴰⵏⵣⴰ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏⵙⵙ, ⴳⵉⵙ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⴷ ⵙⵉⵏⵢⴰⵜⵓⵔ.

ⴰⵙⵙⵓⵜⵔ ⴰⵏⵏ ⵢⵓⴼⴰ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴽⵓⴷⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵉ ⵡⴰⵜⵜⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⵎⴰⵏ, ⵉⵖ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⵢⴰⵏ, ⵀⴰⵏ ⴰⵙⵙⵓⵜⵔ ⵓⵔⴰⵜⵜⵉⵏ ⵉⵙⵔⵙ ⴰⴱⵍⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ, ⵜⴰⵔⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ.

ⵜⴰⵏⵇⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵍⴰ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⴰⵔ ⵜⵎⵎⴰⵍⴰ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵜⵔ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ :

·         ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ, ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵏⴰⵏ, ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵉⵏⵄⴷ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ,

·         ⵉⵃⵣⵣⵉⴱⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⵎⴰⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽ ⴰⵙⴳⵣⵎ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ, ⵉⴷ ⴱⵉⴼⴰⵏⴷⵉ, ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵢⵙⵎⵔⴰⵙ, ⴷ ⵛⵔⵓⴷ ⵣⵍⵉⵏⵉⵏ, ⵓⵛⵛⵉⵍⵏ

·         ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵏⵇⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵎⴰⵍ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵣⵉ ⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⵖⵔⵎⴰⵏ ⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ.

 

ⵃⵇⵇⴰⵇ ⵉⵣⴷ :

ⵜⴰⵏⵇⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⵓⵔⴰ ⵉⵣⵔⴰⵢ ⵓⵎⵎⴰⵣ ⵏⵙ ⵖ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵙⵉⵏ ⵓⵙⵙⴰ ⵔⵣⵎⵏⵉⵏ.

ⵜⴰⵏⵇⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ, ⴰⵔ ⵜⵢⵓⴼⴽⴰ ⴼ ⵉⵙⵙⵉⵙⴼⵉⵡⵏ ⵍⵉⴷ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉ ⵓⵙⵙⵓⵜⴰⵔ, ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵓⵔ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⴼ ⵔⵓⵅⵙⴰ ⵏ ⵍⴱⵔⴰⵏⵙⵉⴱ.

ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵣⵎⵎⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵓⴷⵔⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵜⵔ

ⴰⴳⵎ : ⵜⵉⴼⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⵇⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵎⴰⵍ